Drahý uživateli, značka Farmax nyní patří pod Neuraxpharm. Neuraxpharm je přední evropská skupina v sektoru pro Centrální Nervovou Soustavu.
Stále se rozvíjíme, abychom naplnili maximální potřebu našich zákazníků.

Omeprazol Farmax 20mg enteros.por.cps.etd. 14x20mg

Kód produktu: 14852 Kód výrobce: 8595675810051
62 Kč
56 Kč bez DPH
Skladem
Ks

Xklub

Za koupi produktu obdržíte 1 Farmax bodů

Abyste mohli uplatnit slevu za body Xklub, musíte být přihlášeni. Sleva za body je možná maximálně do 90% ceny objednávky a uplatňuje se v pokladně eshopu - viz podmínky Xklub.

Harmonie Vašeho žaludku. Proti žaludečním a duodenálním vředům a prevence jejich relapsu

Zobraz detailní popis

Detailní popis

Omeprazol Farmax 10 mg enterosolventní tvrdá tobolka Omeprazol Farmax 20 mg enterosolventní tvrdá tobolka Omeprazol Farmax 40 mg enterosolventní tvrdá tobolka Omeprazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stej ně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je přípravek Omeprazol Farmax a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Omeprazol Farmax užívat
 3. Jak se přípravek Omeprazol Farmax užívá
 4. Jak přípravek Omeprazol Farmax uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK OMEPRAZOL FARMAX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Omeprazol Farmax obsahuje léčivou látku omeprazol. Omeprazol patří do skupiny léčiv nazývaných „inhibitory protonové pumpy“. Účinkují tak, že snižují množství kyseliny, která se tvoří ve vašem žaludku.

Omeprazol Farmax se používá k léčbě následujících stavů:

U dospělých:

 • refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy;
 • vředy horní části tenkého střeva (duodenální vředy) nebo žaludku (žaludeční vředy);
 • vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou „Helicobacter pylori“. Pokud máte toto onemocnění, lékař Vám může též předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu;
 • vředy, které jsou způsobeny užíváním léčiv označovaných jako „nesteroidní protizánětlivé léky“ (NSAIDs). Omeprazol Farmax lze podávat, aby se zabránilo tvorbě vředů, když užíváte NSAIDs;
 • nadměrná tvorba žaludeční kyseliny způsobená růstem slinivky břišní (Zollinger-Ellisonův syndrom).

U dětí:

Děti od 1 roku a s hmotností > 10 kg

refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy. U dětí mohou příznaky zahrnovat i návrat žaludečního obsahu do úst (regurgitace), nucení na zvracení (zvracení) a pomalé přibývání na váze.

Děti od 4 let a dospívající

 • vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou „Helicobacter pylori“. Pokud má Vaše dítě tuto infekci, lékař mu může předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OMEPRAZOL FARMAX UŽÍVAT

Neužívejte Omeprazol Farmax

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na omeprazol nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže jste alergický/á na léky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy (např. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol);
 • jestliže užíváte léky, které obsahují nelfinavir (k léčbě infekce HIV).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Omeprazol Farmax se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Omeprazol Farmax může zakrývat příznaky jiných onemocnění. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoliv z následujících stavů ještě předtím, než začnete užívat Omeprazol Farmax, nebo v průběhu léčby tímto přípravkem, poraďte se se svým lékařem:

 • jestliže jste bez známých příčin více zhubnul/a a máte potíže s polykáním;
 • máte bolesti břicha nebo zažívací obtíže;
 • začal/a jste zvracet potravu nebo krev;
 • máte černou stolici (stolici s příměsí krve);
 • máte silný nebo přetrvávající průjem, neboť podávání omeprazolu je spojeno s malým zvýšením rizika infekčního průjmu;
 • máte závažné problémy s játry;
 • pokud užíváte inhibitor protonové pumpy jako je Omeprazol Farmax po dobu delší než 1 rok, můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko osteoporózy)

Jestliže přípravek Omeprazol Farmax užíváte dlouhodobě (déle než 1 rok), bude Vás lékař pravděpodobně pravidelně sledovat. Musíte při každé návštěvě lékaře hlásit všechny nové a výjimečné příznaky a okolnosti.

Další léčivé přípravky a přípravek Omeprazol Farmax

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Přípravek Omeprazol Farmax může ovlivnit účinek jiných léků a jiné léky mohou ovlivnit účinek přípravku Omeprazol Farmax.

Neužívejte přípravek Omeprazol Farmax, pokud užíváte léky obsahuj ící nelfinavir (k léčbě infekce HIV).

Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z následujících léčiv:

 • ketokonazol, itrakonazol nebo vorikonazol (k léčbě plísňových onemocnění)
 • digoxin (k léčbě problémů se srdcem)
 • diazepam (k léčbě úzkosti, uvolnění svalů nebo epilepsie)
 • fenytoin (k léčbě epilepsie). Pokud užíváte fenytoin, lékař Vás bude sledovat, když začnete užívat nebo přestanete užívat Omeprazol Farmax.
 • léky používané k ředění krve, jako je warfarin nebo jiné blokátory vitaminu K. Váš lékař Vás může potřebovat sledovat při nasazení nebo vysazení přípravku Omeprazol Farmax
 • rifampicin (k léčbě tuberkulózy)
 • atazanavir (k léčbě infekce HIV)
 • takrolimus (v případech transplantace orgánů)
 • třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (k léčbě mírné deprese)
 • cilostazol (k léčbě intermitentní klaudikace,tj. bolesti vznikající při chůzi, kdy dochází k nedokrvení svalů při porušení průtoku krve v dolních končetinách)
 • saquinavir (k léčbě infekce HIV)
 • klopidogrel (k prevenci vzniku krevních sraženin (trombů))
 • erlotinib (k léčbě rakoviny)
 • methotrexát (chemoterapeutikum užívané ve vysokých dávkách k léčbě rakoviny) – pokud užíváte vysoké dávky methotrexátu, může Vám lékař dočasně vysadit přípravek Omeprazol Farmax

Pokud Vám lékař zároveň s přípravkem Omeprazol Farmax předepsal antibiotika amoxicilin a klarithromycin k léčení vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori, je velmi důležité, abyste jej informovali o všech jiných lécích, které užíváte.

Přípravek Omeprazol Farmax s jídlem a pitím

Tobolky můžete užívat s jídlem nebo nalačno.

Těhotenství a kojení

Předtím, než začnete užívat přípravek Omeprazol Farmax, informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět. Váš lékař rozhodne, zda v této době můžete přípravek Omeprazol Farmax užívat.

Lékař rozhodne, zda můžete užívat Omeprazol Farmax v průběhu kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Omeprazol Farmax pravděpodobně neovlivní Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Mohou se objevit některé nežádoucí účinky jako závratě a poruchy vidění (viz bod 4). Pokud se u Vás objeví, neměl(a) byste řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Omeprazol Farmax obsahuje sacharózu.

Pokud vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE OMEPRAZOL FARMAX UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař Vám sdělí, kolik tobolek máte užívat a jak dlouho je máte užívat. To bude záviset na Vaší nemoci a věku.

Obvyklé dávky jsou uvedeny níže.

Dospělí:

Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, jako je pálení žáhy a kyselá regurgitace:

Jestliže Váš lékař zjistil, že Váš jícen byl lehce poškozen, je obvyklá dávka 20 mg jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů. Pokud se jícen nezhojí, může Vám lékař doporučit užívání dávky 40 mg po dobu dalších 8 týdnů.

Pokud se jícen zhojil, je obvyklá po lkračovací dávka 10 mg jednou denně.

 • Pokud nebyl j ícen poškozen, j e obvyklá dávka 10 mg jednou denně.
 • Léčba vředů v horní části střeva (dvanáctníkový vřed):
 • Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 2 týdnů. Pokud se vřed nezhojí, může Vám lékař doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 2 týdnů.
 • Pokud se vřed zcela nezhojí, lze dávku zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 4 týdnů.
 • Léčba žaludečních vředů:

 • Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. Pokud nedojde ke zhojení, může Vám lékař doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 4 týdnů.
 • Pokud se vřed zcela nezhojil, lze dávku zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 8 týdnů.

Prevence návratu dvanáctníkových a žaludečních vředů:

 • Obvyklá dávka je 10 nebo 20 mg jednou denně. Váš lékař může dávku zvýšit na 40 mg jednou denně.
 • Léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů způsobených užíváním nesteroidních protizánětlivých léků:
 • Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů.
 • Prevence vzniku dvanáctníkových a žaludečních vředů, pokud užíváte nesteroidní antirevmatika:
 • Obvyklá dávka je 20 mg j ednou denně.
 • Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu:
 • Obvyklá dávka je 20 mg 2× denně po dobu jednoho týdne.
 • Lékař Vám předepíše dvě z následujících antibiotik: amoxicilin, klarithromycin a metronidazol.
 • Léčba nadměrné tvorby kyseliny v žaludku způsobené růstem slinivky břišní (ZoHinger-EHisonův syndrom):
 • Obvyklá dávka je 60 mg denně.
 • Lékař může dávku podle potřeby zvýšit a rozhodne o tom, jak dlouho budete přípravek užívat.

Děti:

Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, jako je pálení žáhy a kyselá regurgitace:

 • přípravek Omeprazol Farmax mohou užívat děti starší než 1 rok s tělesnou hmotností větší než 10 kg. Dávka pro děti se určí na základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce.
 • Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu:
 • přípravek Omeprazol Farmax mohou užívat děti starší 4 let. Dávka pro děti se určí na základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce.
 • Lékař Vašemu dítěti předepíše také dvě antibiotika nazývaná amoxicilin a klarithromycin.

Způsob užívání tohoto přípravku

 • Doporučuje se užívat tobolky ráno.
 • Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno.
 • Tobolky polykejte celé a zapíjejte je polovinou sklenice vody. Tobolky nekousejte ani nedrťte. Tobolky obsahují potahované pelety, které zabraňují tomu, aby se léčivá látka rozkládala v kyselém prostředí žaludku. Je důležité, aby pelety zůstaly nepoškozené.

Co dělat v případě, že Vy nebo Vaše dítě máte potíže s polykáním tobolek

Jestliže Vy nebo Vaše dítě máte potíže s polykáním tobolek:

 • Tobolku otevřete a obsah spolkněte a zapijte polovinou sklenice vody nebo vysypte obsah tobolky do sklenice s vodou prostou oxidu uhličitého (neperlivá voda), kyselým ovocným džusem (například jablečné, pomerančové nebo ananasové) nebo rozmíchejte v jablečném pyré.
 • před vypitím směs vždy zamíchejte (směs nebude čirá). Poté směs ihned vypijte nebo nejpozději do 30 minut..
 • abyste s jistotou vypil/a všechen lék, sklenici velmi dobře vypláchněte polovinou sklenice vody a obsah vypijte. Tuhé částečky obsahují léčivou látku – nekousejte je a ani je nedrťte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Omeprazol Farmax, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Omeprazol Farmax, než Vám lékař předepsal, ihned se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Omeprazol Farmax

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však již blíží čas další dávky, vynechejte opomenutou dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento léčivý přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte některý z následujících vzácných, ale závažných nežádoucích účinků,

přestaňte Omeprazol Farmax užívat a ihned kontaktujte lékaře:

 • Náhlá dušnost, otok rtů, jazyka a hrdla nebo těla, vyrážka, slabost nebo potíže s polykáním (závažná alergická reakce).
 • Zrudnutí kůže s tvorbou puchýřů nebo olupováním kůže. Může být přítomna tvorba závažných puchýřů a krvácení ze rtů, očí, úst, nosu a pohlavních orgánů. Může jít o „Stevens-Johnsonův syndrom“ nebo „toxickou epidermální nekrolýzu“.
 • Žlutá kůže, tmavá moč a únava, které mohou být projevem poškození jater.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s určitou četností, která je definována takto:

Velmi časté:

Vyskytují se u více než 1 pacienta z 10

Časté:

Vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100

Méně časté:

Vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000

Vzácné:

Vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10000

Velmi vzácné:

Vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10000

Neznámá

frekvence:

Není známo (z dostupných údajů četnost nelze určit)

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Časté nežádoucí účinky

 • Bolest hlavy.
 • Účinky na Váš žaludek a střevo: průjem, bolest břicha, zácpa, plynatost.
 • Pocit na zvracení (nausea) nebo zvracení.

Méně časté nežádoucí účinky

 • Otoky chodidel a kotníků.
 • Poruchy spánku (nespavost).
 • Závratě, pocit mravenčení (píchání, bodání), ospalost.
 • Pocit závratě (vertigo).
 • Změny krevních testů při kontrole funkce jater.
 • Kožní vyrážka (rash), kopřivka a svědění kůže.
 • Celková nepohoda a ztráta energie.

Vzácné nežádoucí účinky

 • Problémy s krví, např. snížený počet bílých krvinek nebo krevních destiček. To může způsobovat slabost, tvorbu modřin nebo vést ke zvýšenému riziku rozvoje infekce.
 • Alergické reakce, někdy velmi závažné, včetně otoku rtů, jazyka a hrdla, horečky a dušnosti.
 • Nízké hladiny sodíku v krvi. To může způsobovat slabost, zvracení a křeče.
 • Pocit agitovanosti, zmatenosti nebo deprese.
 • Poruchy chuti.
 • Problémy s viděním, např. neostré vidění.
 • Náhlý pocit dušnosti nebo neschopnosti se nadechnout (bronchospasmus).
 • Sucho v ústech.
 • Zánět dutiny ústní.
 • Houbová infekce postihující střevo, označovaná jako moučnivka.
 • Problémy s játry včetně žloutenky, která způsobuje zežloutnutí kůže, ztmavnutí moči a únavu.
 • Vypadávání vlasů (alopecie).
 • Kožní vyrážka po oslunění.
 • Bolesti kloubů (artralgie) nebo svalů (myalgie).
 • Závažné problémy s ledvinami (intersticiální nefritida).
 • Zvýšená potivost.

Velmi vzácné nežádoucí účinky

 • Změny počtu krevních buněk zahrnující agranulocytózu (nedostatek bílých krvinek).
 • Agresivita.
 • Halucinace (falešný zrakový, sluchový či jiný vjem něčeho, co neexistuje).
 • Závažné jaterní problémy vedoucí k selhání jater a zánětu mozku.
 • Náhlý nástup těžké vyrážky nebo tvorby puchýřů nebo olupování kůže. Může být doprovázen horečkou a bolestí kloubů (multiformní erytém, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza).
 • Svalová slabost.
 • Zvětšení prsů u mužů.

Nežádoucí účinky s neznámou četností

Zánět střeva (vedoucí k průjmu). Pokud užíváte přípravek Omeprazol Farmax déle než tři měsíce, mohlo by u vás dojít k poklesu hladiny hořčíku v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů, dezorientací, křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře. Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve Vaší krvi.

Přípravek Omeprazol Farmax může ve velmi vzácných případech postihnout bílé krvinky, což vede k oslabení imunity. Pokud máte infekční onemocnění s příznaky, jako je horečka se značně zhoršeným celkovým stavem nebo horečka s příznaky místní infekce, jako je bolest šíj e, bolest v krku nebo v ústech nebo potíže s močením, musíte se co nejdříve poradit se svým lékařem, aby bylo možno pomocí krevního testu vyloučit nedostatek bílých krvinek (agranulocytózu). Je třeba, abyste v tuto chvíli informoval (a) lékaře o lécích, které užíváte.

Nebuďte znepokojeni tímto seznamem možných nežádoucích účinků. U Vás se nemusí objevit žádný z nich. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. JAK PŘÍPRAVEK OMEPRAZOL FARMAX UCHOVÁVAT

 • Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
 • Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Lahvičku HDPE užívejte do 3 měsíců po otevření.
 • Přípravek uchovávejte při teplotě do 30 °C.
 • Uchovávejte blistr v původním obalu a lahvičku pevně uzavřenou.
 • Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Omeprazol Farmax obsahuje

Léčivou látkou je omeprazolum. Jedna tobolka přípravku Omeprazol Farmax obsahuje omeprazolum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Obsah tobolky: zrněný cukr (obsahující kukuřičný škrob a sacharózu), natrium-lauryl-sulfát, hydrogenfosforečnan sodný, mannitol, hypromelosa 2910/6 , makrogol 6000, mastek, polysorbát 80, oxid titaničitý (E 171), Kopolymer MA/EA 1:1 30% disperzeVíčkoa tělo tobolky: želatina. Tobolky 10 a 20 mg také obsahují barvivo chinolinovou žluť (E 104) a oxid titaničitý (E 171). Tobolky 40 mg obsahují indigokarmín (E 132) a oxid titaničitý (E 171).

Jak přípravek Omeprazol Farmax vypadá a co obsahuje toto balení

 • Omeprazol Farmax 10 mg enterosolventní tvrdé tobolky: tobolky o délce asi 16 mm, s neprůhledným žlutým víčkem a tělem, obsahující téměř bílé až krémově bílé kulaté mikrogranule
 • Omeprazol Farmax 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky: tobolky o délce asi 18 mm, s neprůhledným žlutým víčkem a tělem, obsahující téměř bílé až krémově bílé kulaté mikrogranule
 • Omeprazol Farmax 40 mg enterosolventní tvrdé tobolky: tobolky o délce asi 22 mm, s neprůhledným modrým víčkem a neprůhledným bílým tělem, obsahující téměř bílé až krémově bílé kulaté mikrogranule

Velikost balení:

 • 10 mg:
  o Blistry 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140 nebo 280 tobolek; nemocniční balení 500 tobolek
  o HDPE lahvičky 5, 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90 a 100 tobolek
 • 20 mg:
  o Blistry 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140 nebo 280 tobolek; nemocniční balení 500 tobolek
  o HDPE lahvičky 5, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90 a 100 tobolek
 • 40 mg:
  o Blistry 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140 nebo 280 tobolek; nemocniční balení 500 tobolek
  o HDPE lahvičky 5, 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90 a 100 tobolek Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci:

 1. SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika Výrobce:
 2. SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika
 3. LABORATORIOS LICONSA, S.A., Av. Miralcampo, N° 7, Polígono Industrial, Miralcampo, 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Portugalsko: Omeprazol SVUS 10, 20, 40 mg Polsko: Omeprazol Farmax 10, 20, 40 mg Maďarsko: Omeprazol SVUS 10, 20, 40 mg

Česká republika: Omeprazol Farmax 10, 20, 40 mg enterosolventní tvrdá tobolka Slovenská republika: Omeprazol Farmax 10, 20, 40 mg

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 31.10.2014

Hodnocení produktu

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!

Napište hodnocení
*
*